نحوه ثبت نام در سامانه سرویس مدارس سپند

سامانه سپند یا همان سامانه پایش ناوگان مدارس برای فعالیت رانندگان به عنوان سرویس مدارس راه‌اندازی شده است و طبق دستورالعمل باید تمام فرآیند سرویس مدارس زیر نظر این سامانه انجام شود. این سامانه  با بهره گیری از تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت، فرآیند حمل و نقل دانش‌آموزان را تسهیل می کند و استفاده از این سامانه برای ثبت نام در سال های اخیر بنوعی اجباری بوده است. اما این اجبار راه را برای اولیایی که در حال تکمیل ثبت نام فرزندان خود در مدارس مورد نظرشان هستند هموار می کند و باعث سهولت در ثبت نام سرویس مدارس دانش آموزان شده است.

پس به طور کلی می توان گفت که سامانه پایش ناوگان دانش آموزی جهت ایجاد آرامش برای اولیای دانش آموزان، و ساماندهی مطلوب سرویس مدارس طراحی شده است.

نحوه ثبت نام رانندگان در سامانه سرویس مدارس سپند

برای ثبت نام در سامانه سرویس مدارس سپند باید به دفاتر پیشخوان شهر خود، شهرداری و یا شرکتهای مورد تأیید شهرداری مراجعه کنید. (رانندگان ساکن شهر تهران به دفاتر هماهنگی امور تاکسیرانی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران مراجعه نمایند. )

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه سرویس مدارس سپند:

  • یک قطعه عکس- کارت ملی - گواهینامه  - کارت ماشین - بیمه نامه-  معاینه فنی
  • گواهی سلامت ( با اخذ معرفی نامه از تاکسیرانی/شهرداری برای دریافت گواهی سلامت اقدام شود)
  • گواهی عدم سوء پیشینه ( با اخذ معرفی نامه از تاکسیرانی/شهرداری برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام شود
  • آخرین مهلت ثبت نام، تکمیل و تأیید پرونده 15 آذرماه می باشد. مرجع تأیید ثبت نام و صدور پروانه فعالیت ، شهرداری محل فعالیت راننده است.

 

حسب تصمیمات اتخاذ شده کارگروه سهمیه بندی سوخت بنزین خودروهای سرویس مدارس، مرحله اول تخصیص معادل ریالی سهمیه سوخت بنزین خودروهای سرویس مدارس، در پایان هر ماه به حساب شبای مالک خودرو واریز خواهد شد لذا در صورتیکه راننده گان سرویس مدارس مالک خودرو نمی باشند نسبت به ثبت مشخصات مالک خودرو شامل : نام و نام خانوادگی، کد ملی ، شماره تماس و شماره شبای مالک خودرو از طریق دفاتر پیشخوان ، شهرداریها و یا شرکتهای حمل ونقل در سامانه سپند ثبت نمایند .

ثبت نام رانندگان تاکسی در سامانه سرویس مدارس سپند

پیش‌تر شاهد بودیم که هر شهر برچسب سرویس مدارس خود را داشت که این امر بازرسی و نظارت در این حوزه را با مشکل مواجه کرده بود، اما با ثبت‌نام رانندگان سرویس مدارس در سامانه سپند برچسب واحدی برای آن‌ها صادر و نصب می شود که این بر چسب دارای QR کد است که می‌توان به وسیله آن کار نظارت بر روی سرویس مدارس را تسهیل کرد. پس رانندگانی که می‌خواهند در سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید فعالیت کنند باید در این سامانه ثبت‌نام خود را انجام دهند و همچنین رانندگانی که برچسب واحد عالی شورای ترافیک را نداشته باشند مشمول جریمه خواهند شد. نباید این نکته فراموش شود که برخی از والدین با ناوگان آزاد‌بر از طریق مدارس قرارداد‌هایی امضا می‌کنند که نظارت بر کار رانندگان آزاد بر به این شکل دشوار است.

نکات مربوط به ثبت نام رانندگان در سامانه سرویس مدارس سپند

در فرآیند تایید صلاحیت رانندگان سرویس مدارس، مواردی چون سوء پیشنیه، عدم اعتیاد و سلامت جسم و روان فرد مورد بررسی قرار می گیرد و از لحاظ ایمنی خودرو نیز معاینه فنی آن‌ها از سوی پلیس راهور به‌صورت دوره ای کنترل می‌شود. همچنین در سامانه سپند برنامه‌ای در اختیار والدین قرار گرفته است که می‌توانند به صورت دوره‌ای نظر خود را درباره راننده و وضعیت خودرو اعلام کنند و به طور حتم در این نظر خواهی رانندگانی که نمره قابل قبولی دریافت نکنند، حذف خواهند شد.

نحوه ثبت نام اولیاء در سامانه سرویس مدارس سپند

در ابتدا باید بدانید که ثبت نام در سامانه سپند برای استفاده از سرویس مدارس الزامی است. مدیران مدارس و اولیا دانش آموزان جهت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب مدارس می بایست دراین سامانه به نشانی: irtusepand.ir ثبت نام کنند. همچنین به کارگیری سرویس هایی که در این سامانه ثبت نام نکرده و مورد تایید سازمان حمل و نقل نباشند ممنوع است و عدم ثبت نام اولیای دانش آموزان دراین سامانه به منزله انصراف تلقی می گردد.

اما پس از ورود اولیا محترم داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺑﺘﺪا می بایست در کادر ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر، ﻛﺪ ملی دانش آموز را درج نموده و سپس نسبت به وارد ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ امنیتی(بدون در نظر گرفتن حروف بزرگ و کوچک) اقدام نمایند تا وارد سامانه هوشمند سرویس مدارس گردند.

اولیا محترم و یا داﻧﺶ آﻣﻮزان (و یا هر کاربری که نسبت به ثبت نام در سامانه هوشمند سرویس مدارس اقدام می نماید)، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ورود ﺑﻪ سامانه، رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در مراﺣﻞ بعدی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در سامانه هوشمند سرویس مدارس ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

در نظر داشته باشید ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﻤﺎن ﻛﺪ ملی متقاضی ثبت نام ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧمی ﻜﻨﺪ.

این نکته را هم در نظر داشته باشید، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را اﺷﺘﺒﺎه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس وارد ﻧﻤﺎیید، کاربری آن دانش آموز ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎیستی جهت فعاﻟﺴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.

سرویس مدرسه

ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس، کاربر ثبت نامی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادگی و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻛﺪ ملی ﺧﻮد اقدام نموده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی، ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد، از ﻟﻴﺴﺖ مدارس موجود ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب نموده و در اداﻣﻪ ﻓﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و از روی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺮوکی ﻣﺤﻞ اقامت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﻧﻤﺎﻳﺪ.

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ و اوﻟﻴﺎ اﻳﺸﺎن حتما به یاد داشته باشند ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﺮم یاد شده ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺿﺮوری ﺑﻮده و به یاد داشته باشند ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺳﺮوﻳﺲ خللی اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻜﺮار آن اﻟﺰامی ﺑﻮده و دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎیند ﻛﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ را ﺣﺘﻤﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﭘﺲ، ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از این رﻣﺰﻋﺒﻮر و ﻛﺪ ﻛﺎرﺑﺮی قبلی(ﻛﺪ ملی داﻧﺶ آﻣﻮز) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دﻗﺖ ﻧﻤﺎیید در ورود اطلاعات آدرس در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد بخشی از آن (ﻣﺜﻼ : ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮعی و...) اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺧﺎلی ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﻛﺮوکی آدرس را ﻣﻴ ﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮس و ﺟﺎﺑﺠﺎیی در روی ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮوکی ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ کلیک ﻧﻤایید و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻛﻤﻪ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آموز و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎتی را ﻛﻪ وارد ﻧﻤﻮده اﻳﺪ ﺑﺮرسی ﻧﻤﻮده و از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ نمایید. در صورت اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آن و ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی کلیک ﻧﻤﺎیید.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ اﻳﺮاد در اﻃﻼﻋﺎت ورودی، داﻧﺶ آﻣﻮزان می توانند روی گزینه داﻧﺶآﻣﻮز کلیک ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را تصحیح ﻧﻤﺎیند.

ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ

پس از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی وارد ﺻﻔﺤﻪ نمایش داده ﺷﺪه خواهید شد و این ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرسی و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت و درج ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎقی خواهد ﻣﺎند.

مطلب پیشنهادی: سهمیه بنزین تاکسی تلفنی و سرویس مدرسه به چه صورت است؟

ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و روﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم موافقت با آن

ﭘﺲ از ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﺸﺎن توسط مدرسه، اوﻟﻴﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ورود ﻛﺪ و رمز عبور خود(رمز عبور جدید) ﺻﻔﺤﻪ نمایش داده شده ظاهر خواهد شد ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺮآوردی از ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻼم می گردد.

در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻴﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز به ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی خواهند شد.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اوﻟﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻗﺒﻮل نداشته باشند، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮآوردی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرسی ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎتیک اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎلی و ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮویس

ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﻴﺎ و ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎلی ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎمی و ﻳﺎ بخشی از ﺷﻬﺮﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮنتی و... ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

نا گفته نماند در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎمی ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﺮداختی های اوﻟﻴﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮوﻳﺲ در ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل تحصیلی ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت مقتضی را ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب دریافت نمایند.

هزینه ثبت نام در سامانه سرویس مدارس سپند

ثبت‌نام در این سامانه به صورت رایگان است و اگر مدرسه‌ای مبلغی بیش از نرخ مصوب هزینه سرویس مدارس دریافت ‌کند، والدین می توانند جهت پیگیری مراتب را اعلام کنند.