عوارض آزادراهی موتور سیکلت...؟

موتور سیکلت

در حال حاضر ورود موتور سیکلت به آزاد راه سراسر کشور ممنوع است و این کار یک تخلف در نظرگرفته می شود پس در نتیجه عوارض آزاد راهی برای موتور سیکلت ها بی معنی است چرا که اصلا موتور سیکلت در آزادراه حق عبور ندارد که برای وی عوارض هم درنظرگرفته شود

عبور موتور سیکلت ممنوع

در ورود همه آزاد راه ها میتواند علامت ورود موتور سیکلت ممنوع را مشاهده کرد. و خوشبختانه در کنار همه آزاد راه های کشور یک جاده قدیم وجود دارد که موتور سواران می توانند از آن تردد کنند