حق تقدم در میدان با کیست؟

طبق آمار ۷ درصد از تصادفات رانندگی در میادین و تقاطع‌ها روی می‌دهد که یکی از علل آن، رعایت نکردن حق تقدم عبور از سوی رانندگان است. اطلاع از قوانین حق تقدم و رعایت آن از بروز تصادف جلوگیری میکند. با مطالعه این قوانین متوجه می شوید در خیلی از مواردی که خود را محق می دانید بلعکس بایستی به سایرین اجازه استفاده از راه را بدهید.

هنگام ورود به میدان حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که در میدان در حال حرکت می باشد. بنابراین در هنگام ورود به میدان باید توقف نمایید تا وسیله نقلیه ای که در میدان در حال دور زدن است عبور کند.

برای خارج شدن از میدان نیز باید تا جای ممکن به سمت راست آمده و با رعایت حق تقدم خودروهایی که در میدان در حال حرکت هستند و با زدن راهنما از میدان خارج شوید. همواره باید توجه داشته باشید که خودرویی که در میدان در حال حرکت است نسبت به خودرویی که از میدان در حال خروج است حق تقدم دارد.

حق تقدم دو خودرو که همزمان دور میدان در حال گردش هستند با خودروی سمت چپی می باشد.

مقصر تصادف در میدان

در هنگام تصادف در میدان ۴ حالت اتفاق می افتد:

  • حالت اول این است که در هنگام ورود به میدان حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که داخل میدان در حال حرکت است یعنی در صورت وقوع تصادف و حادثه وسیله‌ نقلیه‌ای که تازه وارد میدان شده است مقصر حادثه است.
  • حالت دوم زمانی است که هر دو وسیله در حال گردش در میدان هستند حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که به سکوی میدان نزدیک‌تر است (مرکز میدان) و در صورت وقوع تصادف خودرویی که به میدان نزدیک‌تر است حق تقدم عبور دارد.
  • حالت سوم در حالی است که هر دو وسیله در حال گردش و حرکت در میدان هستند، اما یکی از خودروها به سمت راست منحرف و یا تغییر مسیر می‌دهد و با خودرویی که در مسیر خود در دایره میدان تردد می‌کند، برخورد می‌نماید که در این صورت خودرویی که تغییر مسیر داده مقصر حادثه و حق تقدم با خودرویی است که در مسیر صحیح خود تردد می‌کند.
  • حالت چهارم در حالی است که هر دو وسیله در حال گردش و حرکت در میدان هستند، اما خودرویی قصد خروج از میدان را دارد که در این صورت حق تقدم با خودرویی است که داخل میدان در حال گردش است و خودرویی که قصد خروج از میدان را دارد در صورت تصادف مقصر حادثه است.

هنگام ورود به میدان حتما از سرعت خود کاسته و دقت کنید حق تقدم با خودروهایی هست که در میدان حضور دارند و حداکثر سرعت در میادین ۳۰ کیلومتر بر ساعت است که باید آنرا رعایت نمایید.