نارضایتی رانندگان تاکسی ها از مقدار سهمیه بنزین

در یک گزارش میدانی در پایتخت، حدود ۷۶ درصد از رانندگان تاکسی اعلام کردند که به طور کامل نسبت به میزان سهمیه تعیین شده ناراضی هستند و تقاضای بازنگری توسط دولت در میزان سهمیه بنزین تاکسی‌های درون شهری را دارند.

یک ماه از سهمیه بندی بنزین می گذرد و می توان گفت این مسئله در جامعه جا افتاده که بنزین تا مدتها با نظام سهمیه بندی و با نرخ های 1500 تومانی و 3000 تومانی عرضه خواهد شد اما فشار اقتصادی این اقدام شوک‌آور دولت هنوز در جامعه مستهلک نشده و هر روز ابعاد جدیدتری از آثار آن مشاهده می شود.

یکی از اقشاری که زندگی روزانه آنها با نظام عرضه بنزین گره خورده و هرنوع تغییر در این نظام، زندگی آنها را تحت تأثیر مستقیم قرار می دهد، رانندگان تاکسی‌های درون شهری هستند. در مصوبه بنزینی دولت، سهمیه ماهانه تاکسی‌های درون شهری به 400 لیتر برای تاکسی‌های بنزین سوز و 250 لیتر برای تاکسی‌های دوگانه سوز تقسیم بندی شده است.

با گشتی در شهر در یک ماهه شدن سهمیه بندی بنزین، از رانندگان تاکسی در خصوص میزان سهمیه بنزین آنها و سطح رضایتشان از تعیین مقادیر مذکور پرسیدیم.

نتیجه گزارش میدانی و صحبت مستقیم با تعدادی (حدود 220 نفر) از رانندگان تاکسی در شرق، مرکز، غرب و جنوب غرب تهران در نمودار زیر گردآوری شده است.

در این گزارش میدانی، حدود 76 درصد از رانندگان تاکسی اعلام کردند که به طور کامل نسبت به میزان سهمیه تعیین شده ناراضی هستند و تقاضای بازنگری توسط دولت در میزان سهمیه بنزین تاکسی‌های درون شهری را دارند.

حدود 23 درصد از رانندگان اعلام رضایت نسبی داشتند و تنها حدود یک درصد از رانندگان، رضایت کامل از میزان سهمیه را اعلام کردند.

همچنین در این گزارش میدانی سه نکته جالب توجه و درخور تأمل وجود داشت:

1. در بین رانندگانی که رضایت نسبی از میزان سهمیه بنزین داشته‌اند، بیشتر رانندگان تاکسی‌های بنزین سوز با سهمیه 400 لیتری بنزین بودند و اغلب رانندگان تاکسی‌های دوگانه سوز از سهمیه 250 لیتری خود اعلام نارضایتی داشتند.

2. برخی تاکسی‌ها که اقدام به دوگانه سوز کردن خودروی خود به صورت غیررسمی کرده بودند، با وجود دوگانه سوز شدن، سهمیه 400 لیتری دریافت می‌کردند چرا که در کارت خودروی آنها، بنزین سوز درج شده بود.

3. تاکسی‌های با سن بالای کارکرد، با وجود دوگانه سوز بودن، از دریافت سوخت گاز به دلیل آسیبی که مدعی بودند به خودروی آنها می زند و توان خودرو در زمان حرکت با گاز پایین می‌آید، از دریافت سوخت گاز به جای بنزین، حتی المقدور خودداری می کردند.