پارامترها و آزمون های معاینه فنی خودرو

معاینه فنی خودرو شامل 9 مرحله آزمون های فنی و کنترل عیوب ظاهری خودرو است که در هر مرحله پارامترهای مختلفی مورد آزمون قرار می گیرد. از جمله مواردی که در آزمون های فنی بررسی می شوند شامل:

  • آلاینده های خروجی از اگزوز
  • آزمون هم راستایی چرخها
  • آزمون کمک فنر
  • آزمون عملکرد ترمز
  • آزمون بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی

می باشد که در ادامه شرح آن آمده است:

آلاینده های خروجی از اگزوز

در این آزمون گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی شامل هیدروکربن های نسوخته (HC) ، مونواکسید کربن (CO)، دی اکسید کربن (CO2)  و اکسیژن  (O2) بوسیله دستگاه سنجش گازهای خروجی از اگزوز اندازه گیری می شود. این دستگاه قابلیت ارزیابی حدود تغییرات فاکتور لامبدا را نیز داشته که با استفاده از این فاکتور چگونگی عملکرد بخشهای سوخت رسانی و برقی خودرو مورد بررسی قرار می گیرد.

در این آزمون بر اساس حدود مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت آلایندگی خودروها به تفکیک نوع سیستم سوخت رسانی انژکتوری و یا کاربراتوری کنترل میشود. قابل توجه آنکه حدود مجاز تعیین شده جهت رد یا قبول خودرو در این ازمون به منزله کارکرد صحیح خودرو نبوده و بایستی تنظیمات سیستم های سوخت رسانی  برق موتور برای دستیابی به بیشترین راندمان موتور و کمترین میزان الودگی براساس ارقام پیشنهادی کارخانجات سازنده خودرو در دور کارکرد ارام خودرو انجام گردد.

بدیهی است در صورتی که اندازه گیریهای به عمل آمده از مقادیر بالاتر از حدود مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باشد انجام تنظیمات یا تعمیرات بر روی موتور خودرو ضروری است.

آزمون هم راستایی چرخها

در این آزمون به کمک تجهیزات میزان باز و بسته بودن دهانه چرخها قابل تشخیص میباشد . عدم هم راستایی چرخ ها منجر به برهم خوردن بالانس دینامیکی خودرو - کشیدگی فرمان و لاستیک سایی میگردد.

مطلب پیشنهادی: مراکز معاینه فنی تهران (لیست آدرس و ساعت کار)

آزمون کمک فنر

این آزمون برای بررسی درصد کارایی کمک فنر های محور جلو و عقب خودرو انجام میشود.معیوب شدن کمک فنرها در سیستم تعلیق علاوه بر آثار زیبانباری که در وارد آمدن نوسانات و ضربه به اتاق خودرو دارد موجب از دست رفتن شرایط پایداری خودرو  در سر پیچ ها و افزایش طول خط ترمز در هنگام ترمز گیری میگردد.

کمک فنرها یکی از مهمترین اجزای خودرو در تامین پایداری حرکت میباشد. در خودرویی که از یک سیستم تعلیق کارآمد استفاده مینماید باید ضمن فراهم شدن شرایط مناسب و هموار برای سرنشینان وضعیت مناسبی برای چسبندگی خودرو در مسیرهای پیج دار و همچنین در زمان ترمز گیری فراهم آید.

آزمون عملکرد ترمز

آزمون ترمز یکی از مهمترین آزمونهای تعریف شده برای یک خط مکانیزه معاینه فنی میباشد. در این آزمون با استفاده از تجهیزات نیروی ترمز گیری در هر یک از چرخهای سمت چپ و راست در محورهای جلو و عقب به تفکیک و همچنین نیروی ترمز دستی اندازه گیری شده و بصورت نرم افزاری با استفاده از مقادیر حاصله شتاب ترمزگیری و ترمز دستی محاسبه میگردد.

با استفاده از این آزمون هرگونه خرابی و ایراد در سیستم ترمزگیری و میزان تاب کاسه چرخها قابل ارزیابی می باشد.

آزمون بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی

در این آزمون کلیه قطعات و اتصالات جلوبندی خودرو نظیر: بوشهای طبق، گردگیرهای پلوس، سیبک ها، اتصالات میل فرمان ... قابل بررسی و ارزیابی میباشد.

تجهیزات این آزمون که بر روی جک قیچی و یا چال سرویس نصب گردیده با تحت فشار و کشش قراردادن اهرم بندی و اتصالات هرگونه لقی و ضعف را در سیستم جلوبندی خودرو آشکار میسازد.

معاینه فنی کنترل عیوب ظاهری خودرو
معاینه فنی کنترل عیوب ظاهری خودرو

مطالب مرتبط: آشنایی با مراحل معاینه فنی (از صفر تا صد)