اعلام شرایط استفاده از پلاک ویژه معلولان

سازمان بهزیستی شرایط استفاده از پلاک ویژه معلولان و همچنین مناسب سازی مسکن وخودرو افراد دارای معلولیت را اعلام کرد. به گزارش فرمون و به نقل از مهر، پلاک ویژه معلولان پلاکی است که به منظور امکان دسترسی فرد معلول به اماکن عمومی (مانند مراکز آموزشی، درمانی و محل کار) و نیز مشخص شدن خودروی وی برای مأموران راهنمایی و رانندگی، طراحی شده و به خودروی فرد معلول واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، اختصاص پیدا می‌کند.

شرایط استفاده از پلاک ویژه معلولان

۱. ثبت درخواست در سامانه ۲. ارجاع به کارشناس موضوعی شهرستان ۳. بررسی شرایط متقاضی و تطابق با دستورالعمل‌های مربوطه (از نظر شدت معلولیت، نوع معلولیت) ۴. معرفی به کمیته توانبخشی شهرستان و تأیید در کمیته ۵. معرفی افراد تأیید شده به استان ۶. معرفی افراد تأیید شده به بهزیستی کشور ۷. بررسی و تأیید افراد معرفی شده توسط استان و معرفی به پلیس راهور ناجا

معافیت از خدمت وظیفه عمومی مشمولان دارای فرد معلول در خانواده

بر اساس ماده ۲۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح موادی از خدمت نظام وظیفه عمومی، مشمول دارای فرد معلول در خانواده با شرایط و ضوابطی می‌تواند از معافیت خدمت نظام وظیفه عمومی برخوردار شود.

نحوه استفاده از معافیت معلولان

۱. ثبت درخواست در سامانه ۲. ارجاع به کارشناس موضوعی شهرستان ۳. اعلام وقت حضور در کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت ۴. رد درخواست افراد فاقد شرایط مندرج در دستور العمل مربوطه و معرفی افراد واجد شرایط توسط بهزیستی شهرستان به شورای پزشکی معافیت استان ۵. رد درخواست افراد فاقد شرایط و معرفی افراد واجد شرایط توسط شورای پزشکی معافیت استان به شورای پزشکی نظام وظیفه استان

مناسبت سازی مسکن و خودروی فرد معلول

مناسب سازی مسکن فرد معلول

مجموعه اقداماتی است که به منظور انطباق و دسترس پذیری مسکن فرد معلول صورت می‌گیرد تا وی بتواند متناسب با قابلیت‌ها و محدودیت‌های خویش از امکانات موجود به نحو مطلوب استفاده نماید. نتیجه این امر استقلال هر چه بیشتر فرد معلول در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی در محیط مسکونی است.

مناسب سازی خودروی فرد معلول

اقداماتی است که به منظور انطباق و دسترس پذیری وسیله حمل و نقل شخصی فرد معلول صورت می‌پذیرد تا وی بتواند متناسب با قابلیت‌ها و محدودیت‌های خویش از خودروی شخصی خویش بهره برداری نموده و به استقلال لازم در زمینه ایاب و ذهاب دست یابد.

شرایط ارائه خدمات

۱. بررسی درخواست اولیه ۲. بررسی فرد با کد ملی در سامانه کمیسیون پزشکی ۳. بررسی مستندات و بازدید از منزل ۴. ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان ۵. بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان ۶. اعلام نتیجه به درخواست کننده مبنی بر مشمول و یا عدم شمول این کمک هزینه ۷. اخذ مدارک از متقاضی مبتنی بر هزینه کرد در راستای مناسب سازی خودرو یا مسکن

منبع: مهر