گم شدن کارت خودرو و نحوه درخواست المثنی

کارت خودرو یکی از مدارکی است که در موارد مختلف به آن نیاز پیدا می کنید و همیشه در زمان رانندگی باید به همراه داشته باشید. این کارت چند سالی است که به صورت هوشمند درآمده است و بر روی آن مشخصات خودرو و مالک درج می شود.

اگر این کارت گم شود و یا دزدیده شود باید سریعا اقدام کنید و در صورتی که کارت ماشین را نیافتید باید به پلیس گزارش دهید و سپس برای صدور کارت المثنی خودرو اقدام کنید.

کارت خودرو برای نقل و انتقال خودرو، در زمان بروز تصادفات، دریافت معاینه فنی، دریافت کارت سوخت، ترخیص خودرو از پارکینگ و ... نیاز است و بدون آن دچار مشکل می شوید.

برای دریافت کارت خودرو المثنی باید به مراکز تعویض پلاک شهر خود مراجعه کنید. توجه داشته باشید که کلیه خدمات مراکز تعویض پلاک در حال حاضر با نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک انجام می شود. برای اخذ نوبت از مراکز تعویض پلاک جهت صدورت کارت خودرو المثنی به سایت nobatdehi.epolice.ir مراجعه کنید. پس از ورود به سایت، استان و شهر و نوع وسیله نقلیه را انتخاب و از بین خدمات گزینه کارت شناسایی المثنی را انتخاب کنید تا مراکزی که این خدمت را ارائه می دهند ببینید. با انتخاب روز و ساعت مراجعه، نوبت خود را ثبت و در نوبت خود مراجعه کنید.

مراحل و مدارک لازم برای صدور کارت المثنی خودرو

 • ارائه یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر مفقودی یا سرقت و گذشت ده روز از درج آگهی
 • پر کردن فرم اطلاع از عواقب کشف فساد و عودت در صورت یافت شدن
 • حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وکالتنامه به یکی از مراکز تعویض پلاک به همراه خودرو
 • ارائه رسید عدم خلافی
 • ارائه شناسنامه یا کارت ملی
 • اصل سند مالكیت خودرو
 • مدارك احراز سكونت مالك در آدرس اعلامی
 • بیمه نامه شخص ثالث معتبر

در آگهی‌ که‌ در روزنامه‌ منتشر می‌شود باید مطالب‌ زیر قید شود:

 1. نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ مالک‌
 2. شماره‌ پلاک‌ و بخش‌ و محل‌ وقوع‌ ملک‌
 3. خلاصه‌ ادعای‌ از بین‌ رفتن‌ یا گم‌ شدن‌ سند مالکیت‌
 4. معاملاتی‌ که‌ به‌ حکایت‌ سوابق‌ ثبتی‌ و اظهار مالک‌ مستند به‌ سند رسمی‌ در سند مالکیت‌ نوشته‌ شده‌ است‌.
 5. تذکر به‌ این‌ که‌ هر کس‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد آگهی‌ معامله ‌ای‌ کرده‌ که‌ در قسمت‌ ۴ ذکر نشده‌ یا مدعی‌ وجود سند مالکیت‌ نزد خود می‌باشد، باید تا ده ‌روز پس‌ از انتشار آگهی‌ به‌ ثبت‌ محل‌ مراجعه‌ و اعتراض‌ خود را ضمن‌ ارایه‌ اصل‌ سند مالکیت‌ یا سند معامله‌ تسلیم‌ نماید.

اگر ظرف‌ مهلت‌ مقرر اعتراضی‌ نرسد و یا در صورت‌ اعتراض‌ اصل‌ سند مالکیت‌ یا سند معامله‌ ارایه‌ نشود اداره‌ ثبت‌ المثنای‌ سند مالکیت‌ را طبق‌ مقررات‌ صادر و به‌ متقاضی ‌تسلیم‌ خواهد کرد. (در صورت‌ ارایه‌ سند مالکیت‌ یا سند معامله‌ ، صورت‌مجلس‌ مبنی‌ بر وجود آن‌ نزد معترض‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ و یک‌ نسخه‌ آن‌ به‌متقاضی‌ المثنی‌ تسلیم‌ و اصل‌ سند به‌ ارایه‌ دهنده‌ مسترد می‌ شود).

نمونه آگهی مفقودی کارت ماشین در روزنامه های کثیر الانتشار

کارت هوشمند خودرو محمد کرمی با کد ملی ۵۱۴۹۸۱۳۳۸۳ شماره شناسنامه ۱۲ فرزند اسماعیل خودرو پارس رنگ قرمز روغنی مدل ۱۳۹۰ شماره پلاک ۶۱ ایران ۹۸۵ی ۹۴ شماره شاسی NAPH۳۸۵BBJ۱۰۴۱۰۲۰ شماره موتورBM۱۶LB*H۰۱۸۵به نام افروز امیری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد